Każda wykonana lub modernizowana instalacja elektryczna, przed oddaniem do użytku musi zostać sprawdzona pod względem bezpieczeństwa. Do tego celu służą właśnie pomiary elektryczne. To że odbiorniki działają poprawnie wcale nie świadczy o tym, że instalacja spełnia wymogi bezpieczeństwa i skutecznie zabezpiecza przed porażeniem prądem elektrycznym czy też pożarem.

Często życie i zdrowie zależy w dużej mierze od stanu instalacji, który można sprawdzić tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Dlatego też konieczne jest przeprowadzanie okresowych pomiarów.

Wykonujemy następujące pomiary:

  • pomiary impedancji pętli zwarcia
  • pomiary skuteczności zerowania
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
  • pomiary rezystancji uziemienia,
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • ustalanie kolejności wirowania faz
  • rezystancji izolacji - badanie stanu izolacji
  • badanie wyłączników różnicowo – prądowych